درمان خشکی چشم با بستن مجرای اشک

یکی از درمانهای موثر خشکی چشم، بستن مجرای اشکی است که معمولا در موارد متوسط و یا شدید خشکی چشم بکار می رود. در انسان در قسمت داخلی هر پلک محفظه ای بنام پانکتوم وجود دارد که از طریق مجرای اشکی، اشک چشم به فضای بینی تخلیه می شود. در خشکی چشم که میزان اشک فرد کم می شود؛ با بستن پانکتوم، اشک مدت زمان بیشتری در سطح چشم باقی می ماند. بنابراین این روش به درمان خشکی چشم کمک می کند و ممکن است نیاز به قطره های چشمی را کاهش دهد.

برای بستن پانکتوم دو روش موقتی و دائمی وجود دارد. در روش موقتی بوسیله قطعات پلاستیکی بنام پانکتوم پلاگ این محفظه بسته می شود. در روش دائمی که معمولا در موارد شدید خشکی چشم بکار می رود، با حرارت دادن این محفظه بسته می شود.