پیوند قرنیه مصنوعی و سلولهای بنیادی

عمل های پیشرفته پیوند قرنیه مصنوعی و پیوند سلولهای بنیادی

برای بیماران مبتلا به آسیب های شدید قرنیه ناشی از سوختگی و یا التهاب های مزمن سطح چشم پیوند قرنیه طبیعی به تنهایی کارساز نیست. در این موارد نیاز به پیوند سلولهای بنیادی و یا پیوند قرنیه مصنوعی می باشد.


عمل پیوند سلولهای بنیادی در چه مواردی انجام می شود؟

پیوند سلولهای بنیادی قرنیه ممکن است از چشم مقابل بیمار و یا از فرد دیگری گرفته شود. سلولهای بنیادی قرنیه در ناحیه مرزی بین ملتحمه و قرنیه به اسم لیمبوس قرار گرفته اند. در بیماریهایی که این سلولها آسیب می بینند مانند بیماریهای ارثی و سوختگی بافت ملتحمه روی قرنیه را می پوشاند و فرد دچار کاهش دید شدید می شود. در این موارد نیاز به پیوند بافت لیمبوس می باشد.


عمل پیوند قرنیه مصنوعی در چه مواردی انجام می شود؟

در افرادی که چند بار دچار رد پیوند قرنیه شده اند و یا بدلیل آسیب شدید پلک ها و یا خشکی چشم پیوند قرنیه طبیعی درآنها موفق نیست نیاز به پیوند قرنیه مصنوعی می باشد.

آیا امکان انجام این عملها در ایران وجود دارد؟


پیوند سلولهای بنیادی قرنیه و همچنین پیچیده ترین نوع عمل قرنیه مصنوعی با استفاده از دندان توسط دکتر مهران زارعی قنواتی در ایران انجام می شود.